Ida-Viru maakond
Täistööaeg
Bakalaureusekraad
18.12.2018
Kandideerimiseks vajalik
  • Üldinfo
  • Küsimustele vastamine
  • Video küsimus
Töö kirjeldus


Sotsiaaltöö spetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:• puuetega lastele suunatud sotsiaalteenuste kaardistamine, analüüsimine ja arendamine;• puuetega laste hooldus- ja sotsiaalteenuste vajaduse hindamine, teenustele suunamine;• sotsiaalnõustamine;• arvamuse andmine sotsiaalteenuste ja -toetuste määramise kohta, abivajaduse selgitamiseks kodukülastustuste tegemine;• hädaohus ja abivajava laste edasise elu korraldamiseks sobivate lahendusvariantide leidmine juhtumikorralduse põhimõttel vajadusel koostöös teiste spetsialistidega;• arvamuse andmine hooldusõiguse küsimustes, materjali ettevalmistamine ning lapse huvide esindamine kohtus;• tööülesannetega seotud avalduste, päringute, teabenõuete ja muude küsimuste menetlemine;• võrgustikutöö korraldamine ja selles osalemine;• töö dokumendiregistri ja sotsiaalteenuste ja - toetuste andmeregistriga;• töövaldkonna kohta statistilise aruandluse esitamine• muude vahetu juhi või linnapea poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine.
Kandideerijatel esitada:1) kandideerimisavaldus, kuhu on märgitud kandidaadi kontaktandmed;2) elulookirjeldus (CV);3) kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad;4) keeleoskust tõendav dokument või selle koopia;5) muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.Palume digitaalselt allkirjastatud dokumendid saata e-posti aadressile niina.prussakova@kjlv.ee Paberkandjal saadetavad kvalifikatsiooni ja keeleoskust tõendavad dokumendid esitatakse koopiatena, kandideerimisavaldus ja CV esitatakse originaalidena. Paberkandjal olevad dokumendid esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele kabinetti 103 kinnises ümbrikus märksõnaga „sotsiaaltöö spetsialist (erivajadustega laste nõustamine ja teenused)“ aadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve 30395. Dokumentide esitamise tähtaeg: 18. detsember 2018. a. Täiendav info telefonil 3378598, Niina Prussakova (Kohtla-Järve Linnavalitsuse personalijuht).Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale. • Tööle kandideerimisel töödeldakse Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale.• Sobivuse hindamiseks kogutakse Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.• Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.• Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:o värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);o paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);o kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.• Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.
Kohtla-Järve linnavalitsus korraldab ja juhib kohalikku elu, lähtudes linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades linna arengu iseärasusi.


Kohustused

- Sotsiaaltöö spetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:• puuetega lastele suunatud sotsiaalteenuste kaardistamine, analüüsimine ja arendamine
- • puuetega laste hooldus- ja sotsiaalteenuste vajaduse hindamine, teenustele suunamine
- • sotsiaalnõustamine
- • arvamuse andmine sotsiaalteenuste ja -toetuste määramise kohta, abivajaduse selgitamiseks kodukülastustuste tegemine
- • hädaohus ja abivajava laste edasise elu korraldamiseks sobivate lahendusvariantide leidmine juhtumikorralduse põhimõttel vajadusel koostöös teiste spetsialistidega
- • arvamuse andmine hooldusõiguse küsimustes, materjali ettevalmistamine ning lapse huvide esindamine kohtus
- • tööülesannetega seotud avalduste, päringute, teabenõuete ja muude küsimuste menetlemine
- • võrgustikutöö korraldamine ja selles osalemine
- • töö dokumendiregistri ja sotsiaalteenuste ja - toetuste andmeregistriga
- • töövaldkonna kohta statistilise aruandluse esitamine• muude vahetu juhi või linnapea poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine


Nõudmised kandidaadile

- Kandidaadile esitatavad nõuded:• sotsiaaltööalane kõrgharidus
- • erialase hariduse puudumisel eelnev töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas vähemalt viis aastat või erialase hariduse omandamine
- • põhjalikud teadmised sotsiaalhoolekannet reguleerivatest õigusaktidest
- • teadmised hea halduse tavast ja oskus seda rakendada• Riigikeele oskus C1 tasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil
- • väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus
- oskus oma seisukohti ja arvamusi põhjenda
- hea stressitaluvus
- kohusetunne
- • oskus planeerida tööd ja määratleda prioriteete
- otsustus- ja vastutusvõime


Omalt poolt pakume

- Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
Kontakt:
Niina Prussakova
niina.prussakova@kjlv.ee
3378598
Kandideeri
Kandideerimiseks on vajalik veebikaamera olemasolu!
  •