Kasutustingimused

1. Üldine

1.1 Keskkonda www.tööpakkumised.ee (edaspidi Keskkond) haldab OÜ Krediidihaldus (edaspidi Haldaja) reg.kood 11602506, kontakt e-mail info@pakkumised.ee.

1.2 Keskkonna kliendiks (edaspidi Klient) on füüsilised või juriidilised isikud, kes on registreerinud ennast kasutajaks, nõustun kasutustingimustega ja kasutavad Keskkonda töökuulutuste avaldamiseks või sobivate kandidaatide otsimiseks.

1.3 Keskkonna kasutajateks (edaspidi Kasutaja) on füüsilised isikud, kes registreerivad ennast kasutajaks, nõustuvad kasutustingimustega ja sisestavad enda isikuandmed, eesmärgiga kandideerida Klientide poolt avaldatud töökohtadele või saada tööpakkumisi Klientidelt.

1.4 Haldaja võib käesolevaid kasutustingimusi muuta või täiendada, teavitades sellest Kasutajaid ja Kliente.

1.5 Haldaja võib Keskkonnas esitatud andmete koosseisu, struktuuri, sisu jms igal ajal vastavalt oma äranägemisele asendada, täiustada, kustutada ja muul moel muuta

 

2. Teenus

2.1 Haldaja loob Klientide jaoks võimaluse sisestada töökuulutusi Keskkonda ja otsida/vaadata/analüüsida Kasutajate poolt sisestatud andmeid. Klient vastutab avaldatud töökuulutuse sisu eest ning kohustub tagama, et see sisaldaks õiged andmeid ning vastaks õigusaktidele ja oleks kooskõlas heade kommetega. Klient võib talle teatavaks saanud Kasutaja isikuandmeid kasutada ainult isikuga ühenduse võtmiseks võimaliku värbamise eesmärgil. Klient kohustub kasutama Keskkonnast saadud informatsiooni ja isikuandmeid üksnes enda vajadusteks töötajate leidmise eesmärgil ning ei edasta Kasutajate isikuandmeid kolmandatele isikutele. Klient vastutab ebaõigete andmete esitamise eest, hüvitades vajadusel kolmandatele isikutele tekitatud kahju.

2.2. Haldaja loob Kasutajate jaoks võimaluse otsida töökuulutusi, kandideerida ametikohtadele jne. Kasutaja poolt loodud videod ei kuulu avalikustamisele kolmandatele isikutele, videod jäävad Haldaja serverisse ja Klientidele luuakse ainult nende vaatamise võimalus.

2.3 Haldaja vastutab Keskkonna toimimise ja kasutajatoe pakkumise eest. Osutatud teenuse eest on Haldajal õigus väljastada Kliendile arve kokkulepitud mahus. Töö-, käsundus-, töövõtu- jm lepingud sõlmivad Kasutajad ja Kliendid omavahel ilma Haldaja sekkumiseta ning Haldaja ei vastuta Kasutajate ja Klientide vahel sõlmitud lepingute nõuetekohase täitmise eest.

2.5 Haldaja ei vastuta veebikeskkonna kaudu tehtavate tehingute õiguspärasuse, samuti veebikeskkonnas esitatud teabe õigsuse, täpsuse, täielikkuse ega aktuaalsuse eest.

2.6 Kõikide Keskkonnas esitatud andmete kasutamise ja avaldamise õigus kuulub Haldajale, sh õigus kasutada neid nii online kui offline, meedias, üritustel, messidel, reklaammaterjalides jmt.

 

3. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

3.1 Haldaja töötleb isikuandmeid, mille veebikeskkonna kasutajad on Keskkonda sisestanud. Kogutavaid andmeid kasutatakse eelkõige kasutaja tuvastamiseks, Klientidel võimaldatakse Kasutajaga kontakteeruda tööpakkumiste esitamiseks, Kasutajal võimaldatakse olla nähtav ja edastada oma andmed Kliendile.

3.2 Kasutaja esitab veebikeskkonna kasutamisel enda valitud andmeid. Kasutajal on õigus enda isikuandmeid täpsustada ja parandada, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist. Selleks esitab kasutaja vastavasisulise avalduse e-mailile info@pakkumised.ee

3.3 Kasutaja annab nõusoleku kasutustingimustes kirjeldatud ulatuses isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga tagada Keskkonna teenuste kvaliteet ja kättesaadavus ja muul viisil teenuste arendamine.

3.4 Haldaja kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

3.5 Haldaja ei anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta, välja arvatud kasutustingimustes sätestatud juhtudel. Haldajal on õigus edastada neid enda poolt valitud kolmandatele isikutele, eelkõige tööandjatele, nendega koostöö tegemisel.

 

4. Lõppsätted

4.1 Kasutustingimused kehtivad nende aktsepteerimisel Kasutaja või Kliendi poolt ning kehtivad tähtajatult, aktsepteeringust on võimalik taganeda, teavitades sellest Haldajat 14 päeva ette.

4.2 Keskkonna kasutamisest tulenevatele õigussuhetele osapoolte vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Keskkonna kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.